ระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)

ระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4-ม.6)
Science Maths Physics Chemistry Biology Social Studies English ภาษาไทย และเตรียมสอบเข้ามหาลัยต่างๆ อาทีเช่น  IELTS(Academic)/TOEFL/ SAT/ SAT II / CU-TEP/ TU-GET / CU-AAT /GAT/PAT/O-NET / 9 วิชาสามัญ / กสพท